ALGEMENE VOORWAARDEN BEAUDECO

Gegevens van Beaudeco:

www.beaudeco-art.nl (genoemd Beaudeco)
Herman Heijermansstraaat 4
1822 LB Alkmaar
Nederland

Telefoonnummer: 06-25071971
emailadres: info@beaudeco-art.nl
KVK nummer: 37117659
BTW nummer: NL184469284B01
IBAN: NL65ABNA0510638236
BIC: ABNANL2A
 

Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Toepasselijkheid
Artikel   3 - Het aanbod/ de prijs
Artikel   4 - De overeenkomst
Artikel   5 - Betaling
Artikel   6 - Levering
Artikel   7 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel   8 - Klachten
Artikel   9 - Herroepingsrecht 
Artikel 10 - Retourzendingen
Artikel 11 - Garantie
Artikel 12 - Electronische communicatie en bewijs   
Artikel 13 - Overmacht 
Artikel 14 - Diversen  
Artikel 15 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 16 - Privacybeleid
 

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
3. Klachtenprocedure: de procedure die de ondernemer aanhoudt om klachten in behandeling te nemen en af te handelen.
4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5. Toepasselijkheid: de wijze waarop het gestelde toegepast wordt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
9. Eigendomsvoorbehoud:  De eigenaar behoudt eigendom van het artikel voorbij de levering van het artikel. Eigendom van het artikel gaat pas over op de verkrijger wanneer er aan de aanvullende voorwaarden is voldaan. Meestal in hoofdzaak de betaling van de koopprijs. 
10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn  van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Beaudeco, bij uitsluiting van wettelijke Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden). Onze voorwaarden zijn op onze website in te kijken of zullen u op verzoek worden toegezonden.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Beaudeco worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Beaudeco ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. De overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Beaudeco. Beaudeco is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Beaudeco dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Het aanbod/ de prijs

3.1 Alle aanbiedingen van Beaudeco zijn vrijblijvend en Beaudeco behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden wordt aangeboden, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2 De beschrijving van de artikelen zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen getoond van de artikelen zijn waarheidsgetrouwe weergaven van de aangeboden producten/ diensten. Onbewuste vergissingen of fouten in het aanbod/prijs verbinden de ondernemer niet. Beaudeco kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Vanwege de instellingen van uw computer of telefoon kan de weergave altijd verschillen.

3.3 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, zijn wij bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. De klant kan geen rechten ontlenen aan prijzen of diensten  uit het (recente) verleden.

3.4 Alle prijzen zijn vermeld in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten(verpakkingskosten)en opties.

3.5  Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

4. De overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in art. 4, tot stand op het moment dat de consument het aanbod accepteert en de daarbij gestelde voorwaarden voldoet.

4.2 Indien de consument het aanbod via de electronische weg heeft aanvaard, bevestigd Beaudeco de bestelling ook via de electronische weg. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Beaudeco passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.4 Beaudeco kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Beaudeco op grond van dit onderzoek gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.5 Beaudeco zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen/ verschaffen:

a. het emailadres waar de consument met klachten en/of vragen terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

d. de in artikel 2, 2.2 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

4.6 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 

5. Betalingen

5.1 Betalingen via iDeal of overschrijving(Paypal, Sofort Banking) geschieden vooruit.

5.2 Bestellingen kunnen, op afspraak, tevens opgehaald worden bij Beaudeco, Herman Heijermansstraat 4, 1822LB, Alkmaar. De betaling geschiedt dan bij het ophalen van de bestelling.

5.3 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 8. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

5.4 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

5.5  In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.vbg

6. Levering

6.1 Beaudeco zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen en diensten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

6.2 De door Beaudeco opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door Beaudeco worden teruggestort.

6.3 De levering zal plaats vinden op/aan het adres dat de consument aan Beaudeco kenbaar heeft gemaakt.( het afleveradres)

6.4 Beaudeco is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers.

6.5 Beaudeco is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen of eventuele vertragingen. (zie 6.4)

7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Beaudeco verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

8. Klachten

8.1 Beaudeco beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

8.2  Beaudeco doet er alles aan om u een goed product te leveren. U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan dient u dit zo snel mogelijk (binnen 7 dagen) per e-mail te melden aan Beaudeco onder vermelding van het en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Beaudeco behoudt zich het recht het het artikel te proberen te vervangen, de klacht op de best mogelijke manier op te lossen of uw betaling ongedaan te maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.

8.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

8.4 Bij klachten inzake de door Beaudeco geleverde artikelen of diensten dient een consument zich allereerst te wenden tot Beaudeco. Wanneer het geschil niet opgelost kan worden tussen deze partijen is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

8.5 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

8.6 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Beaudeco, zal Beaudeco naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

9. Herroepingsrecht

9.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht(bedenktermijn), komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

9.2  Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Beaudeco dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Beaudeco. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij door de 2 partijen anders is overeengekomen.

9.3 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product of uitsluiting van het herroepingsrecht.

10.Retourzendingen

10.1 Koper heeft het recht(herroepingsrecht) de door Beaudeco geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren, dit m.u.v. gepersonaliseerde artikelen. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden en ongebruikte staat en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking bij Beaudeco worden afgeleverd.  Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. Wanneer de voorwaarden van terugzending in acht zijn genomen zal het door u reeds betaalde bedrag binnen 14 dagen gerestitueerd worden. De retour-verzendkosten zijn voor uw eigen rekening. ( uitzonderingen zoals de ontvangst van een verkeerd artikel daar buiten gelaten)

10.2 Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:

• Stuur een e-mail naar Beaudeco,  met daarin de reden van retourneren, zodat wij uw zending verwachten.
( het emailadres van Beaudeco is: info@beaudeco-art.nl)
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt voorkomen.

10.3 Indien de artikelen ongebruikt, onbeschadigd en met alle geleverde toebehoren tijdig en correct zijn geretourneerd, retourneerd Beaudeco de betaalde prijs inclusief de verzendkosten uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Onder ongebruikt en onbeschadigd worden in dit verband ook schade door geur van sigarettenrook, parfum of andere duidelijk aanwezige geuren verstaan. Er zal alleen worden teruggestort op de originele rekening, die ook werd gebruikt om de bestelling te betalen. 

10.4 Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

11. Garantie

11.1 De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Dit geldt uiteraard enkel bij "normaal"gebruik van het artikel. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.

11.2 De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

11.3 De garantie geldt niet indien:

- De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
- De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen 
  van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn.
-De artikelen gebruikt of beschadigd zijn. (Onder ongebruikt en onbeschadigd worden in dit verband ook schade door geur van sigarettenrook, parfum of
   andere duidelijk aanwezige geuren verstaan)

12. Elektronische communicatie en bewijs

12.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Beaudeco (dan wel door u ingeschakelde derden), is Beaudeco niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Beaudeco.

12.2 De administratie van Beaudeco geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met u in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

13. Overmacht

13.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Beaudeco geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Beaudeco gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

13.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Beaudeco kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

14. Diversen

14.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Beaudeco in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Beaudeco vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

14.2 Beaudeco is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

16. Privacybeleid

Je privacy is voor Beaudeco van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij zorgvuldig omgaan met de door u vertrekte persoonlijke gegevens. Wij verstrekken nimmer uw persoonlijke gegevens voor commerciële doeleinden van derden en bewaren uw gegevens in een zo goed mogelijk beveiligde computer omgeving. Wij verwerken alleen gegevens die nodig zijn voor het verwerken en verzenden van uw bestelling. De gegevens die u aan ons doorgeeft worden bewaard op de beveiligde servers van Myonlinstore, beter bekend als Mijnwebwinkel.nl.
Alle informatie over ons privacybeleid kunt u vinden onder het blokje "Privacybeleid".

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Beaudeco, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Beaudeco worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Beaudeco ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. De overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Beaudeco. Beaudeco is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Beaudeco dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2. Prijzen/Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van Beaudeco zijn vrijblijvend en Beaudeco behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en opties.
3. Retourzendingen
3.1 Alle artikelen kunnen binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen worden geretourneerd. Het door u reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 14 tot 16 dagen gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking bij Beaudeco worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. De retour-verzendkosten zijn voor uw eigen rekening.
3.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan Beaudeco onder vermelding van het en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Beaudeco zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
3.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Beaudeco zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Beaudeco neemt in dit geval de retour- verzendkosten voor haar rekening.
3.4 Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
• Stuur een e-mail naar Beaudeco zodat wij uw zending verwachten.
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
3.5 Er zal alleen worden teruggestort op de originele rekening, die ook werd gebruikt om de bestelling te betalen.
3.6 Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
4. Betalingen
Betalingen via iDeal of overschrijving geschieden vooruit. Bestellingen kunnen tevens opgehaald worden bij Beaudeco, Herman Heijermansstraat 4, 1822LB, Alkmaar. De betaling geschiedt dan bij het ophalen van de bestelling.
5. Levering
De door Beaudeco opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door Beaudeco worden teruggestort.
6. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Beaudeco verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
7. Garantie
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.
8. Elektronische communicatie en bewijs
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Beaudeco (dan wel door u ingeschakelde derden), is Beaudeco niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Beaudeco.
8.2 De administratie van Beaudeco geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met u in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.
9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Beaudeco geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Beaudeco gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Beaudeco kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
10. Diversen
10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Beaudeco in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Beaudeco vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.2 Beaudeco is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Beaudeco
Herman Heijermansstraat 4
1822 LB Alkmaar (NH)


06-25071971
info@beaudeco-art.nl

© 2014 - 2024 Beaudeco-art | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel