Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Beaudeco, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Beaudeco worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Beaudeco ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. De overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Beaudeco. Beaudeco is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Beaudeco dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2. Prijzen/Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Beaudeco zijn vrijblijvend en Beaudeco behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en opties.

3. Retourzendingen

3.1 Alle artikelen kunnen binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen worden geretourneerd. Het door u reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 14 tot 16 dagen gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking bij Beaudeco worden afgeleverd.  Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. De retour-verzendkosten zijn voor uw eigen rekening.

3.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan Beaudeco onder vermelding van het en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Beaudeco zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.

3.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Beaudeco zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Beaudeco neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

3.4 Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:

• Stuur een e-mail naar Beaudeco zodat wij uw zending verwachten.

• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.

3.5 Er zal alleen worden teruggestort op de originele rekening, die ook werd gebruikt om de bestelling te betalen.

3.6 Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

4. Betalingen

Betalingen via iDeal of overschrijving geschieden vooruit. Bestellingen kunnen tevens opgehaald worden bij Beaudeco, Herman Heijermansstraat 4, 1822LB, Alkmaar. De betaling geschiedt dan bij het ophalen van de bestelling.

5. Levering

De door Beaudeco opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door Beaudeco worden teruggestort.

6. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Beaudeco verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

7. Garantie

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.

8. Elektronische communicatie en bewijs

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Beaudeco (dan wel door u ingeschakelde derden), is Beaudeco niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Beaudeco.

8.2 De administratie van Beaudeco geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met u in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Beaudeco geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Beaudeco gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Beaudeco kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10. Diversen

10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Beaudeco in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Beaudeco vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.2 Beaudeco is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Beaudeco, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Beaudeco worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Beaudeco ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. De overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Beaudeco. Beaudeco is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Beaudeco dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2. Prijzen/Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van Beaudeco zijn vrijblijvend en Beaudeco behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en opties.
3. Retourzendingen
3.1 Alle artikelen kunnen binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen worden geretourneerd. Het door u reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 14 tot 16 dagen gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking bij Beaudeco worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. De retour-verzendkosten zijn voor uw eigen rekening.
3.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan Beaudeco onder vermelding van het en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Beaudeco zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
3.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Beaudeco zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Beaudeco neemt in dit geval de retour- verzendkosten voor haar rekening.
3.4 Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
• Stuur een e-mail naar Beaudeco zodat wij uw zending verwachten.
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
3.5 Er zal alleen worden teruggestort op de originele rekening, die ook werd gebruikt om de bestelling te betalen.
3.6 Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
4. Betalingen
Betalingen via iDeal of overschrijving geschieden vooruit. Bestellingen kunnen tevens opgehaald worden bij Beaudeco, Herman Heijermansstraat 4, 1822LB, Alkmaar. De betaling geschiedt dan bij het ophalen van de bestelling.
5. Levering
De door Beaudeco opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door Beaudeco worden teruggestort.
6. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Beaudeco verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
7. Garantie
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.
8. Elektronische communicatie en bewijs
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Beaudeco (dan wel door u ingeschakelde derden), is Beaudeco niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Beaudeco.
8.2 De administratie van Beaudeco geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met u in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.
9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Beaudeco geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Beaudeco gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Beaudeco kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
10. Diversen
10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Beaudeco in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Beaudeco vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.2 Beaudeco is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2018 Beaudeco-art | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.